Podmínky ochrany osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

Václav Froněk (IČ: 72702737) se sídlem Polevsko 110, 47116 Polevsko, Česká republika (dále jen jako "Správce") Vám tímto poskytuje informace o tom, jaké osobní údaje zpracovává o fyzických osobách, k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, jaká práva fyzickým osobám náleží v souladu s činností Správce.

Kontaktní e-mailová adresa pro informace týkající se osobních údajů: zuz.fronkova@gmail.com
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroj osobních údajů

 • Přímo od subjektu údajů (objednávkový formulář, e-mail, telefon, chat)

Účel zpracování osobních údajů

 • Plnění smlouvy;
 • komunikace se zákazníkem v rámci plnění smlouvy;
 • e-mailové oslovení s nabídkou doplňkových služeb správce;
 • plnění zákonných povinností ze strany správce.

Právní základ zpracování osobních údajů

 • čl. 6, odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • čl. 6, odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 • čl. 6, odst. 1 písm. f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Příjemci osobních údajů (kdo osobní údaje dále zpracovává)

 • Naši zpracovatelé pracující na základě našich pokynů a podílející se na dodání a realizaci našich služeb (marketingové služby, vedení účetnictví).
 • Poskytovatel webhostingových služeb Shoptet, a.s. (IČO: 28935675)

Předání osobních údajů do třetí země

Správce nepředává osobní údaje do žádné třetí země.

Doba zpracování osobních údajů

Po dobu platnosti smlouvy mezi subjektem a správcem. Po ukončení smlouvy, dochází k odstranění osobních údajů. Výjimkou jsou osobní údaje, které je nutné nadále zpracovávat v rámci platných právních předpisů.

Automatizované rozhodování

Společnost nezpracovává tímto způsobem žádné osobní údaje.

Práva subjektu údajů

 • Požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů;
 • požadovat od správce jejich opravu nebo výmaz;
 • požadovat od správce omezení zpracování;
 • vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) a žádat soudní ochranu.

 

V Polevsku dne 23.11.2021